Poolheat

Algemene voorwaarden

1. Bedrijfsgegevens
Poolheat is een handelsnaam van Mous David (verder “POOLHEAT”)
Administratieve zetel : Turfbeemd 36, 2800 Mechelen. BTW. BE 0810.057.193
2. Toepasselijkheid
2.1. Onze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op al onze producten, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en briefwisseling.
2.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.
3. Prijzen
3.1. Alle aanbiedingen van POOLHEAT zijn vrijblijvend en POOLHEAT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of bij prijswijzigingen leveranciers.
3.2. Alle prijzen zijn vermeld in euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4. Betalingen
4.1. Producten worden contant betaald bij afhaling of voorafgaand op de verzending d.m.v. bankoverschrijving of elektronische betaling voorzien op onze webshop.
4.2. Indien u met enige betaling in gebreke bent, kan POOLHEAT (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst opschorten of ontbinden.
5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, op moment van volledige betaling van de verschuldigde som aan POOLHEAT. Het risico van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op de klant.
6. Levering
6.1. De door POOLHEAT opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de leveringstermijn met meer dan 25 werkdagen kan de bestelling geannuleerd worden.
6.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip zoals overeen gekomen met POOLHEAT doch op gelijkvloers en mits eenvoudig bereikbaar met het voor de leveringsomvang meest geschikte transport.
6.3. POOLHEAT is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
6.4. POOLHEAT is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door transportvoertuigen op het leveringsadres, aan onderaardse leidingen, vergaarbakken en andere onzichtbare voorwerpen.
6.5. De koper hoort de goederen bij ontvangst na te kijken op volledigheid, conformiteit met de bestelling en (transport)schade.
6.6. Een product met zichtbare transportschade dient onmiddellijk geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd product is onomkeerbaar. Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen 24 uur gemeld te worden. Het product en de verpakking moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld.
7. Retourzendingen
7.1. Voor online bestellingen : tenzij op maat gemaakt kunnen artikelen binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden waarna de betaalde som terug wordt gestort. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongebruikte en ongeschonden staat in originele verpakking bij ons terug worden afgeleverd. Dit conform art.47 e.v. van boek VI van het wetboek van Economisch Recht (BE) of Wet Verkoop op Afstand (NL). Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen " zoals in een etalage". Dit houdt in dat materialen, die getest zijn op een andere manier dan dat dit normalerwijze in de winkel zou gebeuren, niet worden teruggenomen. Indien dit niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
7.2. In elk geval is het noodzakelijk om de toestemming te krijgen van POOLHEAT alvorens materialen te retourneren. Artikelen worden geretourneerd aan het adres opgegeven door POOLHEAT. De verzendkosten van de retour zijn ten laste van de klant.
7.3. In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling behoudt POOLHEAT zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te terug te storten. POOLHEAT neemt in dit geval de verzendkosten voor de retour voor zijn rekening.
8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten in de communicatie van/naar POOLHEAT (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is POOLHEAT niet aansprakelijk.
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing
9.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België aan de handelsrechtbank van Mechelen. Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Foto's zijn informatief, en geven een beeld over de karakteristieken van onze producten.
10. Garantie
10.1. De koper dient steeds alvorens het toestel of apparaat te installeren en in dienst te nemen de bepalingen uit de handleiding te volgen.
10.2. Elektrische apparatuur dient in principe door een vakman geïnstalleerd te worden tenzij anders beschreven in de handleiding.
10.3. Schade of defecten veroorzaakt door foutieve installatie en/of gebruik kunnen nooit verhaald worden op POOLHEAT of als garantie beschouwd worden.
10.4. De garantie op elektrische apparatuur is maximum 2 jaar tenzij anders overeengekomen.
10.5. POOLHEAT behoudt het recht om goederen te weigeren indien de originele verpakking niet aanwezig is. Zonder originele verpakking kan POOLHEAT niet aansprakelijk gesteld worden voor transportschade.
10.6. POOLHEAT kan op geen enkele manier verplicht worden een vervangtoestel ter beschikking te stellen
10.7. Alle garanties worden geregeld door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen.

Afdrukken